Leveringsvoorwaarden

Via onderstaande link kunt u de algemene leveringsvoorwaarden downloaden.

Download voorwaardenAlgemene Voorwaarden


Beschikbaarheid.

De informatie op deze internetpagina’s kan zondervoorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij aanvaarden geenaansprakelijkheid van een eventuele (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 

Auteursrechten en intellectueel eigendomsrecht.

Het auteursrecht op deze internetpagina’s berust bij MarivosB.V. of bij derden welke met toestemming (beeld-)materiaal ter beschikkinghebben gesteld. Vermenigvuldiging in welke


Vrijwaringsclausule internetpagina’s Wolders.

Aan de geboden informatie kunnen geen rechten wordenontleend.

Hoewel de informatie op onze webpagina’s met de grootstmogelijke zorgvuldigheid is samengesteld aanvaarden wij geen enkeleaansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van onjuistheden of onvolledigheidvan de op deze pagina’s vermelde informatie. Verder aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor deinhoud van de internetpagina’s waar wij naar verwijzen of die naar onzeinternetpagina’s verwijzen. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor de virussen enz. opde pagina’s of op de server die de informatie toegankelijk maakt. Wij zijn nietaansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die voortvloeit uit of verbandhoudt met het functioneren van onze internetpagina’s. Met klachten, opmerkingen of bij signalering van inhoudwelke inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of op rechten van derden verzoekenwij u contact met ons op te nemen.